Kvalifikační předpoklady, členství v profesních sdruženích a praktické zkušenosti

Společnost LENIA má dlouholetou zkušenost s dodávkami a montážemi informačních bezpečnostních technologií do objektů různých velikostí, struktur i majetkových uspořádání. Vybrané objekty zároveň monitoruje prostřednictvím svého centrálního monitorovacího střediska a zajišťuje tak bezpečnost těchto provozů 24 hodin denně, 365 dní v roce.

Společnost LENIA pracuje při výstavbě bezpečnostních systémů podle bezpečnostních standardů v návaznosti na platné ČSN a předpisy Certifikačního institutu České asociace pojišťoven.

Kvalita poskytovaných služeb montážních, servisních a bezpečnostních služeb společnosti LENIA je garantována koncesními listinami, certifikaci CI ČAP, členstvím v Elektrotechnické asociaci a AGA.

ČSN EN ISO
9001
Společnost LENIA spol. s r.o. je držitelem certifikátu č. QMS-354-2008 od 21.11.2008Zavedení procesního systému řízení odvozeného z normy ČSN EN ISO 9001 definuje pravidla pro stanovení průhledných kompetencí, měření výkonnosti a efektivnosti jednotlivých podnikových procesů s vlivem na jakost.
ČSN EN ISO
14001
Společnost LENIA spol. s r.o. je držitelem certifikátu č. EMS-159-2008 od 21.11.2008.Norma ISO 14001 pojednává o enviromentálním managementu, tj.managementu "týkající se životního prostředí“. Společnost, která se rozhodla získat Certifikát osvědčující soulad s požadavky této normy, musí vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém enviromentálního managementu a neustále zlepšovat jeho efektivnost.
ČSN OHSAS
18001
Společnost LENIA spol. s r.o. je držitelem certifikátu č. BOZP-057-2008 od 21.11.2008ČSN OHSAS 18001 obdobně jako ostatní systémové standardy, normy stanoví požadavky na definovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který je součástí celkového managementu podniku. Vychází se ze specifických nebezpečí, rizik daného podniku a definuje se požadavků ČSN OHSAS 18001 způsob jejich ovlivnění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví v celé plošné působnosti organizace. Zahrnuty jsou obvyklé i mimořádné činnosti příslušné organizace, činnosti všech osob vstupující do příslušné organizace, dále pak zařízení na pracovišti využívané příslušnou organizací nebo i jinými subjekty.
ČSN ISO/IEC 27001Společnost LENIA spol. s r.o. je držitelem certifikátu č. ISMS-030-2013 od 15.4.2013Tento dokument vymezuje hlavní zásady, principy a obecné povinností při zajišťování ochrany informací ve skupině LENIA. Ochrana informací je ve skupině LENIA zajišťována naplňováním požadavků normy ČSN ISO/IEC 27001 s pomocí které zabezpečuje skupina LENIA ochranu informací proti interním i externím hrozbám.

Kvalifikace servisních techniků

Společnost LENIA pořádá pro své zaměstnance pravidelná školení technologií, a to nejen vlastních, ale všech dostupných na českém trhu. V otázkách školení nových technologií se nejedná o nadstandard, nýbrž o několikaletou praxi, kdy je znalost problematiky systémů instalovaných u zákazníků nezbytnou nutností k provádění kvalitního a rychlého servisu.

Společnost LENIA vede své zaměstnance ke zdokonalování činnosti, zavádí nejnovější technologie. Díky flexibilitě v otázkách IBS máme velké předpoklady k co nejrychlejšímu získávání nových informací a zákazníků.

Klient

Hlavním heslem společnosti je „SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK“. Společnost LENIA klade důraz především na kvalitu, jak technologií, které nabízí, tak kvalitu poskytovaných služeb spojenou s maximální flexibilitou. Společnost se řídí zásadou - poskytnout klientovi vždy takové služby, které budou maximálné naplňovat jeho představy a zajistí jeho plnou spokojenost.

Atesty a prohlášení o shodě k nabízeným zařízením

Materiál nabízený společností LENIA je certifikovaný pro použití v ČR a na Slovensku. Všechny nabízené produkty splňují příslušné normy ČSN-EN. Společnost LENIA pracuje dle systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001.

Společnost LENIA při realizaci každé zakázky automaticky předává zákazníkovi společně s předávacím protokolem manuály v českém jazyce, prohlášení o shodě, případně kopie všech atestů dodaných zařízení v návaznosti na platnou legislativu v ČR. Prohlášení o shodě i atesty jednotlivých zařízení a výrobků jsou kdykoli k nahlédnutí v archivu společnosti LENIA.

Ochrana osobních údajů

LENIA spol. s r. o. zpracovává v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje svých zaměstnanců v rámci Personálně-mzdové agendy:

Účel

Naplňování povinností zaměstnavatele dle ustanovení

 • zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce
 • zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
 • zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu
 • zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě

Kategorie osobních údajů

 • Adresní a identifikační údaje vlastních zaměstnanců
 • Popisné údaje vlastních zaměstnanců
 • Identifikační údaje rodinných příslušníků vlastních zaměstnanců

Kategorie subjektu údajů

Vlastní zaměstnanci LENIA spol. s r. o.

Kategorie příjemců

 • Správce osobních údajů
 • Finanční úřad
 • SSZ
 • Zdravotní pojišťovny
 • Další instituce dle oprávnění ze zákona

Doba uchování

Po dobu pracovně-právního vztahu, dále pouze v souladu s ustanovením Skartačního plánu, resp. Směrnice
IMS-C2 Spisového a skartačního řádu.